Till toppen

Information security

Optimering av system och processer för informationssäkerhet och dataskydd.

Informationssäkerhet är åtgärder som företag och organisationer vidtar för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att den ska vara tillgänglig vid behov. Det kan vara säkerhetsåtgärder som att införa nya rutiner och processer, anpassa organisationsstrukturen eller funktioner i mjuk- och hårdvara. Arbetet omfattar även att utforma, införa, övervaka, granska och förbättra  åtgärderna.

Detsamma gäller dataskyddsarbetet i enlighet med GDPR, för att säkra verksamhetens följsamhet till GDPR och vad gäller behandling och lagring av personuppgifter.

Läs mer om vårt erbjudande inom informationssäkerhet och GDPR nedan, och kontakta oss gärna för en dialog om hur vi kan hjälpa just din verksamhet.

Kontakta oss

Ramin Rowshandel
ramin.rowshandel@corechange.se
070-608 02 85

Säkerhet

CoreChange gör er verksamhet säkrare. Information är en viktig tillgång som måste skyddas på rätt sätt. Informationssäkerhet syftar till att skydda informationstillgångar genom att säkerställa att informationen är konfidentiell, riktig, tillgänglig och spårbar.

  • Konfidentiell – att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig
  • Riktig – att informationen är korrekt, aktuell och fullständig
  • Tillgänglig – att informationen är åtkomlig och användbar av behörig inom önskad tid
  • Spårbar – att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt eller användare

Information har i olika grad krav på sig gällande de fyra aspekterna. Kraven kan kopplas till rättsliga krav eller kopplas till verksamhetens egna målsättningar. Dessutom har självklart kunder, företag och andra aktörer i vårt omvärldsbehov och förväntningar som ställer krav på verksamhetens informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är även definierad i svensk lagstiftning i t ex säkerhetsskyddslagen och MSB-författningar. Dessutom ställer dataskyddsförordningen (GDPR) höga krav på skydd av personuppgifter inom verksamheten.

Att skydda allt på samma sätt är varken realistiskt eller ekonomiskt försvarbart, därför är informationssäkerhetsarbete en riskbaserad process där verksamheten värderar och bedömer vilka skyddsvärden man har och hur man på bästa sätt skyddar informationen.

För att uppnå och bibehålla informationssäkerhet i verksamheten rekommenderas att verksamheten skapar ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) baserad på etablerade standard som ISO/IEC 27000-serien. LIS bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation.

Läs mer om CoreChanges säkerhetserbjudande

Kontakta oss

Ramin Rowshandel
ramin.rowshandel@corechange.se
070-608 02 85

GDPR

CoreChange guidar dig genom hela processen såsom vad dataskyddsförordningen (GDPR) innebär just för er verksamhet och vad ni behöver göra.

Dataskyddsförordningen påverkar alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som har trätt i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda, leverantörer eller kunder.

De företag som inte följer förordningen riskerar bland annat sanktioner. Sanktionerna är bestämda och kan i värsta fall belasta organisationer som bryter mot lagkravet med viten upp till fyra procent av moderbolagets globala omsättning.

Läs mer om CoreChanges GDPR-erbjudande

Kontakta oss

Ramin Rowshandel
ramin.rowshandel@corechange.se
070-608 02 85

Projekt

Global IT Infrastruktur & Processer

Global Organisation

Industri 4.0

Innovation – automotive  

Innovation – offentlig sektor  

GDPR – kommunalt bolag

Offentlig sektor – verksamhetsplanering

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprogram

Digital Transformation – Globalt digitaliseringsprojekt

Digital Transformation – Genomlysning och benchmark av IT-verksamhet

Digital Transformation – Snabbare affärer med integrerad kundinformation

Digital Transformation – Utveckling av e-handel för ny affärsmodell

Kontakta oss

Ramin Rowshandel
ramin.rowshandel@corechange.se
070-608 02 85