Till toppen

Digital Transformation

Utmanar och tänker nytt med förändring och innovation i fokus för en mer effektiv Digital Transformation

Digital Transformation i vårt samhälle går i en allt snabbare takt och företag / affärsmodeller måste förändras för att följa kundernas ökade förväntningar på produkter och tjänster.

Digital Transformation är en strategisk affärsmöjlighet som bör finnas på ledningsgruppens agenda och är definitivt inte endast en digitalisering / teknikfråga.

Digital Transformation leder till nya värdeströmmar, metoder och affärsmöjligheter. Nya metoder och arbetssätt tillsammans med ny teknik och människor, kopplat till en allt högre förändringstakt, ger ofta en komplex förändringsresa där stöd från ledningen och erfarenhet är viktig för att nå målet och en lyckad digital transformation.

Kontakta oss gärna för en dialog om hur just ditt företag kan hantera sin digitala transformation.

Stockholm

Caroline Nylund
caroline.nylund@corechange.se
0766-35 76 18

Göteborg

Joachim Sällsten
joachim.sallsten@corechange.se
0722-23 98 06

Digitalisering

Digitalisering handlar om de tekniska möjligheterna.

Tekniska möjligheter så som AI (artificiell intelligens), dataanalys, robotisering, sakernas internet där allt är sammankopplat och nya tekniska plattformar är alla exempel på teknologier som kan förbättra företagens affärsmodell(er).

Digitalisering innebär alltså stora tekniska möjligheter för de företag som ser möjligheterna med ny teknik som anpassas till företagets affärsmodell. Digitalisering på den globala marknaden är idag nödvändigt för alla företag för att vara relevanta på den globala digitala marknaden.

Digitalisering startar ofta med tillsättande av en CDO, Chief Digital Officer, eller liknade roll men kräver en organisation av affärsutvecklande team med kompetenser från olika affärsfunktioner som samarbetar och är innovativa tillsammans för att skapa värde.

Kontakta oss gärna för en dialog om hur just ditt företag kan hantera sin digitalisering.

Stockholm

Caroline Nylund
caroline.nylund@corechange.se
0766-35 76 18

Göteborg

Marie Almlöf
marie.almlof@corechange.se
0724-50 50 51

Förändringsledning

Att lyckas med förändringsledning handlar till stor del om att ha fokus på människor.

Förändringsledning är en allt viktigare del i att skapa hållbar förändring, värde för företagets kunder och en förändringskultur som attraherar människor.

Förändringsledning är en ledningsfråga och handlar om människor och att skapa engagemang och delaktighet hos den viktigaste resursen, människorna, tillsammans. Företagsledning som stödjer företagets förändringsledning skapar nya affärsmöjligheter och värde löpande.

Förändringsledning är en nödvändighet och möjlighet i dagens ständigt höga förändringstakt med team som växer, förändras och utvecklas löpande tillsammans med företaget. Change Is Good är vår devis och innebär att all förändring är en möjlighet till förbättring.

Kontakta oss gärna för en dialog om hur just ditt företag kan hantera sin förändringsledning.

Stockholm

Magnus Åberg
magnus.aberg@corechange.se
0761- 45 92 32

Göteborg

Joachim Sällsten
joachim.sallsten@corechange.se
0722-23 98 06

Management

Vi på CoreChange Management tar oss alltid an uppdraget med samma engagemang, kundfokus och vilja att nå bästa möjliga kvalitet och resultat. För oss är det en självklarhet att göra detta i tät dialog med dig som kund.

Problem eller möjlighet? Det spelar ingen roll hur du som kund ser på orsaken till ditt förändringsbehov. Vi på CoreChange Management tar oss alltid an uppdraget med samma engagemang, kundfokus och vilja att nå bästa möjliga kvalitet och resultat. För oss är det en självklarhet att göra detta i tät dialog med dig som kund.

Inom CoreChange Management har vi erbjudanden inom agil verksamhetsutveckling, ledning/styrning, och förändringsledning. Verksamhetsutmaningarna växer för alla organisationer, vilket bland annat tar sig uttryck i ökad konkurrens, globalisering, anpassningar till nya lagkrav samt anpassningar efter inre och yttre förändringstryck. Det är här vi på CoreChange Management kommer in, vi hjälper organisationer inom privat och offentlig sektor att förstå hur nya kundbeteenden, affärsmodeller och tekniker kan nyttjas för att effektivisera och förbättra verksamheten – med innovation som en gemensam drivkraft. Vi måste våga tänka nytt för att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Vi analyserar trender och branscher, designar flöden och processer som skapar värde, utmanar och ställer frågor för att involvera intressenter samt säkerställa att vi leder uppdragen och människorna i rätt riktning. Vi har gedigen kompetens kring metoder och verktyg för att säkerställa förståelsen hos såväl beslutsfattare som utförare.

Den digitala revolutionen som nu pågår innebär stora förändringar för alla verksamheter, på både kort och lång sikt. Traditionella affärsmodeller utmanas och det ställs stora krav på verksamheter att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vi hjälper dig att förstå hur din verksamhet påverkas av digitaliseringen och hur ni använder innovation för att komplettera och effektivisera kärnverksamheten även i framtiden

Stockholm

Caroline Nylund
caroline.nylund@corechange.se
0766-35 76 18

Göteborg

Marie Almlöf
marie.almlof@corechange.se
0724-50 50 51

Säkerhet

CoreChange gör er verksamhet säkrare. Information är en viktig tillgång som måste skyddas på rätt sätt. Informationssäkerhet syftar till att skydda informationstillgångar genom att säkerställa informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

  • Konfidentialitet – att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig
  • Riktighet – att information är korrekt, aktuell och fullständig
  • Tillgänglighet – att information är åtkomlig och användbar av behörig inom önskad tid
  • Spårbarhet – att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt eller användare

Information har i olika grad krav på sig gällande de fyra aspekterna. Kraven kan kopplas till rättsliga krav eller kopplas till verksamhetens egna målsättningar. Dessutom har självklart kunder, företag och andra aktörer i vårt omvärldsbehov och förväntningar som ställer krav på verksamhetens informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är även definierad i svensk lagstiftning i t ex säkerhetsskyddslagen och MSB-författningar. Dessutom ställer dataskyddsförordningen (GDPR) höga krav på skydd av personuppgifter inom verksamheten.

Att skydda allt på samma sätt är varken realistiskt eller ekonomiskt försvarbart, därför är informationssäkerhetsarbete en riskbaserad process där verksamheten värderar och bedömer vilka skyddsvärden man har och hur man på bästa sätt skyddar informationen.

För att uppnå och bibehålla informationssäkerhet i verksamheten rekommenderas att verksamheten skapar ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) baserad på etablerade standard som ISO/IEC 27000-serien. LIS bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation.

Läs mer om CoreChanges säkerhetserbjudande

Kontakta oss

Ramin Rowshandel
ramin.rowshandel@corechange.se
070-608 02 85

GDPR

CoreChange guidar dig genom hela processen såsom vad dataskyddsförordningen (GDPR) innebär just för er verksamhet och vad ni behöver göra.

Dataskyddsförordningen påverkar alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som har trätt i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda, leverantörer eller kunder.

De företag som inte följer förordningen riskerar bland annat sanktioner. Sanktionerna är bestämda och kan i värsta fall belasta organisationer som bryter mot lagkravet med viten upp till fyra procent av moderbolagets globala omsättning.

Läs mer om CoreChanges GDPR-erbjudande

Kontakta oss

Ramin Rowshandel
ramin.rowshandel@corechange.se
070-608 02 85

Projekt

Global IT Infrastruktur & Processer

Global Organisation

Industri 4.0

Innovation – automotive  

Innovation – offentlig sektor  

GDPR – kommunalt bolag

Offentlig sektor – verksamhetsplanering

Stockholm

Caroline Nylund
caroline.nylund@corechange.se
0766-35 76 18

Göteborg

Joachim Sällsten
joachim.sallsten@corechange.se
0722-23 98 06