Till toppen

Offentlig sektor - verksamhetsplanering

Vi stöttade kunden med att i sin verksamhetsplanering knyta samman pågående besparingsinitiativ med de övergripande målen på ett tydligare sätt än tidigare.

För att skapa en tydlig röd tråd mellan mål och aktiviteter använde vi oss av en metod där önskade effekter tas fram. Utifrån dessa förs dialog om vad som krävs i verksamheten för att effekterna ska nås. Arbetssättet innebär att det blir fokus inte bara på strukturella förändringar utan också vilka beteenden och attityder som det finns behov av att förändra.

Inför effektkartläggningen intervjuades både ledningsgrupps- och fackliga medlemmar i syfte att få information om var och ens bild av önskade effekter, vilket utgjorde utgångsläge inför kartläggningen i grupp. Under kartläggningen gjordes även bedömningar av hur effekterna skulle mätas och följas upp och en prioritering av vad som var viktigast för helheten.

Effekten av arbetet blev en tydlig gemensam bild av vad ingående delar i verksamhetsplanen verkligen innebär och vad som är viktigt att prioritera.

Vill du veta mer? Kontakta Marie Almlöf – marie.almlof@corechange.se.