Till toppen

DPOaaS eller Dataskyddsombud som tjänst

CoreChange erbjuder dataskyddsombud (DSO) som tjänst, Data Protection Officer as a Service (DPOaaS), vilken omfattar följande:

  • Att övervaka efterlevnaden av GDPR
  • Rådgivning och kravställning
  • Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
  • Stöd med incidenthantering
  • Att agera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att utföra kontroller och informationsinsatser. Att utse ett dataskyddsombud underlättar verksamhetens förutsättningar att uppnå regelefterlevnad, och att kommunikation med tillsynsmyndigheter samt de kunders vars personuppgifter finns registrerade genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

Vem behöver ett dataskyddsombud? (Länk till Datainspektionens hemsida)

 

Kontakta oss

Regina Rasmanis

regina.rasmanis@corechange.se

070-99 07 740